Licenční podmínky, práva a povinnosti smluvních stran

V cenách licencí modulů dodaných Dodavatelem nejsou zahrnuty:

  • žádné dodatečné individuální úpravy
  • žádné dodatečné služby jako je implementace, testování, a další..

 

Kupující bere na vědomí, že není oprávněn:

  • zprostředkovávat, nabízet a prodávat zakoupené produkty veřejně nebo individuálně třetím stranám
  • vytvářet kopie zakoupených produktů

Kupující není oprávněn prodávat třetím stranám jakékoliv Dodavatelem zpoplatněné služby, moduly nebo webové stránky. Zaplacením služeb, produktů a web stránky přecházejí majetková práva z Dodavatele na Kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na zhotovené grafické a programátorské práce, jakož i na jednotlivé moduly a úpravy.

Kupující bere na vědomí, že nabízené zpoplatněné produkty jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že produkty nebude rozmnožovat, kopírovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných produktů. Kupující je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

Kupující prohlašuje, že Dodavatel nenese právní zodpovědnost za škody způsobené v souladu s užíváním vůči objednateli ani třetím stranám, a že jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nesprávným nastavením, užíváním produktu či případnými úpravami produktu Kupujícím, nese výhradně Kupující.

Tyto licenční podmínky jsou platné od 1.1.2015

Loading...